Skip to content

Terugblik op de wereld van werk en regelgeving in 2020

Terugblik op de wereld van werk en regelgeving in 2020

2020

Terugblik op de wereld van werk en regelgeving in 2020

De coronacrisis veroorzaakte een duizelingwekkende achtbaan voor onze economie. Vooral in de zakelijke diensten (reisbranche, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus) en horeca, cultuur, sport & recreatie, nam de werkgelegenheid af. De manier waarop de economie is geraakt is, legt de kwetsbaarheden van onze arbeidsmarkt bloot. Op deze pagina schetsen we een tijdlijn met de steunmaatregelen van het kabinet, evenals de voortgang van andere regelgeving voor arbeid.

Januari
De Wet arbeidsmarkt in balans treedt in werking met de bedoeling flexibel en vast werk meer in evenwicht te brengen en rechtsongelijkheid te verkleinen. In de ‘quickscan’ (juni 2020) over de effecten van deze wet in het eerste kwartaal van dit jaar meldt minister Koolmees (SZW) dat werkgevers eerder geneigd zijn een vast contract te bieden, onder meer omdat uitzenden en payroll duurder zijn geworden door deze wetgeving. Tegelijk is er  een verschuiving gaande van payroll naar uitzenden en van uitzenden naar zzp, mede omdat de wetgeving voor zzp-regulering nog niet is verbeterd. Lees meer

Wijziging Wet arbeid vreemdelingen – internetconsultatie. Lees meer

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) presenteert het rapport ‘Het betere werk’. DE WRR concludeert dat werkenden steeds minder grip hebben op hun geld, hun werk en leven. Lees meer

Op 23 januari 2020 presenteert de Commissie Borstlap zijn eindrapport met aanbevelingen voor nieuwe regulering van werk. ‘Het doorknippen van een directe relatie tussen de werkgever en de werknemer maakt de kans op arbeid als handelswaar groter. Met ingewikkelde wetgeving probeert de overheid dit nu tevergeefs tegen te gaan. Er zit niets anders op dan de mogelijkheden voor driehoeksverhoudingen fors in te dammen,’ concludeert de commissie. ‘Er is een driesporenbeleid nodig voor drie soorten werkenden: echte zelfstandigen, echte werknemers en echte uitzendkrachten. Payroll-constructies moeten niet meer mogelijk zijn.’ Lees meer.

Aan het eind van dit jaar maakt het kabinet bekend dat het de noodzakelijke maatregelen voor hervorming van de arbeidsmarkt over de komende verkiezingen heen tilt, mede omdat er meer onderzoek nodig is. Lees meer

Februari
Het sectorgericht toezicht op handhaving van zzp-wetgeving (Wet DBA) gaat van start en concentreert zich eerst op de bouw en de zorg. Lees meer

Wetsvoorstel wijziging Wfsv – internetconsultatie. Het kabinet wil kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte van werknemers en re-integratie. Lees meer

Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak – internetconsultatie. Lees meer

Maart
In het kader van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) is per 1 maart 2020 een digitale meldingsplicht in werking getreden voor dienstverrichters in Nederland. Vanaf die datum geldt ook een controleplicht voor dienstontvangers. De Inspectie SZW krijgt door de meldingsplicht meer inzicht in het aantal werknemers en zelfstandigen dat in Nederland komt werken. Dat maakt het makkelijker om onderbetaling, sociale dumping en oneerlijke concurrentie in een vroeg stadium op te sporen en aan te pakken. Lees meer

De economie raakt in een vrije val door COVID-19. Het kabinet komt met NOW 1, de eerste Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) mede vanwege de ‘intelligente lockdown’ om de coronacrisis in te perken. Lees meer

Mei
Het wetsvoorstel voor een zzp-minimumtarief en de zelfstandigenverklaring voor hogere tarieven wordt ingetrokken, de zzp-webmodule zal op 15 januari 2021 van start gaan als pilot. Lees meer

Juni
NOW 2, het kabinet komt met de tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. De regeling loopt van 1 juni tot en met 30 september. De regeling bevat ook een inspanningsverplichting om (meer) aandacht te besteden aan om- en bijscholing. In het kader hiervan introduceert het kabinet in de tweede helft van 2020 de subsidieregeling NL leert door, waarmee opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen, en trainingen kunnen aanbieden. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling.

Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, komt met eerste aanbevelingen. Lees meer

Juli
De Herziene detacheringsrichtlijn treedt in werking, onder meer via de WagwEU. Deze wet maakt de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen gedetacheerde buitenlandse werknemers en Nederlandse werknemers kleiner. Hiervoor heeft het ministerie de website postedworkers.nl ingericht. Lees meer

Augustus
Hoe kwalificeer je in juridische zin of iemand werkt als zelfstandige? Niet het criterium van gezag of vrije vervanging moet leidend zijn, maar het feit of iemand is ‘ingebed’ in de organisatie. Dat bepleit advocaat-generaal Ruth de Bock in haar advies aan de Hoge Raad over een cassatiezaak. Zij vindt ook dat de intentie van beide partijen (de ‘partijbedoeling’) niet meer meegewogen moet worden in de beoordeling of iemand als zelfstandig ondernemer mag werken.

September
De Tweede Kamer, commissie SZW, bespreekt de uitkomsten van twee onderzoeken naar uitzenden, waarin onder meer driehoeksrelaties worden belicht. Lees meer

Het kabinet neemt maatregelen voor gelijke kansen bij werving en selectie. Van werkgevers wordt verwacht dat ze zich aantoonbaar inzetten om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dit staat in het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Lees meer

Oktober
NOW 3, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Lees meer

De Commissie Roemer publiceert zijn eindrapport met aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan. Lees meer

November
Drie arbeidsmarktregio’s – Groot Amsterdam, Midden Brabant en Midden Utrecht – gaan van start met het inrichten van mobiliteitsteams die extra bemiddeling bieden. Werkenderwijs zal dit snel worden uitgebreid met de andere 32 teams. De teams hebben speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren. Lees meer

December
Het ministerie van SZW meldt: bijna 30.000 bedrijven hebben in november een aanvraag gedaan voor NOW 3. Er zijn inmiddels 21.000 aanvragen toegekend. Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 380.000 werkenden. De meeste van de inmiddels goedgekeurde aanvragen voor de NOW in dit najaar komen uit de horeca en de catering (ongeveer 160.000 werkenden). Gevolgd door vervoer en logistiek en commerciële dienstverlening. Voor de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is het moeilijker aan te geven hoeveel aanvragen er exact zijn ingediend, omdat deze aanvragen via de verschillende gemeenten gaan. Er zijn zo’n 61.000 aanvragen voor inkomensondersteuning en ca. 4.000 aanvragen voor een bedrijfslening gedaan. Lees meer

Bron: FlexNieuws, december 2020

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact