Skip to content

Stichting van de Arbeid vraagt aanpassing noodpakket flexarbeid

Stichting van de Arbeid vraagt aanpassing noodpakket flexarbeid

De Stichting van de Arbeid doet een dringend beroep op minister Koolmees van SZW om de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) aan te passen zodat deze beter toegankelijk is voor werknemers met een tijdelijk contract, een oproepcontract of een uitzendovereenkomst.

Stichting van de Arbeid

Voor flexibele werknemers die onverhoopt toch hun baan verliezen, zal er een ‘corona-vangnet’ moeten komen dat een uitkering van 90% van het loon verstrekt. De Stichting vraagt ook aandacht voor problemen met verzuim en verlofkosten, de vakantie-uitkering en de doorbetaling als de overheid de opdrachtgever is.

Bekijk de volledige tekst van de voorstellen in de brief, waarvan u hieronder een samenvatting leest:

Update 15 april: in het Kamerdebat op dinsdag 14 april gaf minister Koolmees aan dat inkomenssteun voor flexwerkers moeilijk uitvoerbaar is, lees meer

Waarom zijn werknemers met tijdelijke of oproepcontract de dupe?
De NOW bevat een onevenwichtigheid, concludeert de Stichting van de Arbeid. Indien de loonsom achteraf toch lager blijkt te zijn, zal de tegemoetkoming worden gekort. Daar bovenop geldt een boete bij ontslag op bedrijfseconomische gronden indien dit bij UWV bekend is. Het gevolg is in grote lijnen dat bij deelname aan de NOW het ontslaan van een werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst geld kost, terwijl het niet meer in dienst hebben van werknemers met een oproepcontract of tijdelijke arbeidsovereenkomst in de regel per saldo toch geld bespaart.

De totale vergoeding die bedrijven krijgen, is vaak toch geen 90 procent van de loonkosten. Zeker niet als er na januari nog collectief en individueel afgesproken loonsverhogingen zijn ingegaan.

Verhoog de vergoeding voor personeel die onder hoge WW-premie vallen, want dat stimuleert om ze in dienst te houden
Voor werknemers met een tijdelijk, oproep- of uitzendovereenkomst geldt een premieopslag voor de WW van vijf procentpunt. Ze zijn dus duurder, en worden daarom eerder ‘afgestoten’. Het is mogelijk om de vergoeding aan bedrijven voor personeel waarvoor de hoge premie wordt betaald, te verhogen. Dat stimuleert om werknemers met een flexibel contract in dienst te houden.

Benut de allocatiefunctie van uitzendbureaus
De allocatiefunctie is juist in de huidige situatie van groot belang. Maar als een uitzendbureau nieuwe krachten bemiddelt, hoeft geen sprake te zijn van omzetverlies (waardoor het bureau geen aanspraak kan maken op de NOW) terwijl voor de oude krachten geen werk meer is en ze niet doorbetaald kunnen worden.

De Stichting van de Arbeid doet in dit verband drie voorstellen om de NOW te wijzigen (in aanvulling op het voorstel in haar brief van 10 april jl.).

a. Een verhoging van de vergoeding van 90 procent naar 100 procent.
b. De opslag op de loonsom aan bedrijven voor personeel waarvoor de hoge Awf-premie wordt betaald, wordt verhoogd naar 40 procent.
c. In aanvulling hierop stelt de Stichting ten behoeve van de uitzendsector voor dat achteraf de omzet die met de allocatie van medewerkers die per 1 maart al in dienst waren is behaald, niet wordt verrekend bij het definitief vaststellen van de tegemoetkoming. Het is goed om hierover met de uitzendorganisaties overeenstemming te bereiken.

Vangnet voor werknemers met tijdelijke, oproep- en uitzendovereenkomst
De Stichting stelt nadrukkelijk dat alles erop gericht moet zijn om mensen in dienst te houden.

Toch zullen er mensen tussen wal en schip belanden. Bijvoorbeeld als het omzetverlies van de onderneming lager is dan 20%, waardoor er geen recht is op de NOW-regeling.

Hoe kan hiervoor een vangnet worden ingericht?
Kunnen de werknemers die hiervan de dupe worden op een andere manier worden doorbetaald? Het gaat nadrukkelijk niet om de route via de WW of de (ongetoetste) bijstand. De bedoeling is dat alle werknemers zoveel mogelijk gelijk worden behandeld en in de geest van de NOW worden gecompenseerd.

Werknemers die niet in dienst van de werkgever of het uitzendbureau kunnen blijven en ten minste 13 weken voorafgaande aan 1 maart hebben gewerkt, moeten gedurende de looptijd van de NOW een beroep op het corona-vangnet kunnen doen zonder acht te slaan op al of niet opgebouwde WW-rechten.

Het corona-vangnet wordt alleen verstrekt wanneer de werknemer een werkgeversverklaring kan overleggen. Hierin verklaart de werkgever dat door de omzetderving vanwege de coronacrisis het contract niet kan worden verlengd respectievelijk er voor de oproep- en uitzendkracht geen werk is en de NOW geen soelaas biedt en niet zal worden gebruikt.

Gedurende de periode dat betrokkene gebruik maakt van het corona-vangnet wordt de transitievergoeding opgeschort. Alleen als de werkgever de werknemer na die periode niet terugneemt, is alsnog transitievergoeding verschuldigd.

Het corona-vangnet wordt gefinancierd door de rijksoverheid.

Werknemers worden conform de hoogte van de vergoeding van NOW gecompenseerd. Voor werknemers die een jaar of langer hebben gewerkt, kan UWV het loon op dezelfde manier vaststellen als bij de aanvraag van een WW-uitkering gebeurt. Voor werknemers die korter dan een jaar hebben gewerkt, wordt uitgegaan van het loon over de laatste 13 weken voor 1 maart.

Indien werknemers al een WW-uitkering krijgen, wordt die met terugwerkende kracht – indien ze aan bovenstaande voorwaarden voldoen – verrekend. WW-rechten worden niet opgesoupeerd.

UWV beschikt over de noodzakelijke gegevens. Uitvoering door UWV ligt daarom voor de hand. Dit in acht nemende, is voor een goed oordeel over de meest geschikte uitvoeringsvariant die voldoet aan de eis dat vast en flex zoveel mogelijk gelijk worden behandeld, de kennis van SZW en UVW noodzakelijk.

Bron: Stichting van de Arbeid, 14 april 2020

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact