Skip to content

Ontdek de stem van uitzendkrachten in een onderzoek van Doorzaam

Ontdek de stem van uitzendkrachten in een onderzoek van Doorzaam

Ontdek de stem van uitzendkrachten in een onderzoek van Doorzaam

Duurzame inzetbaarheid is van essentieel belang voor iedereen. Maar hoe staat het met de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten? Hoe ervaren zij dit zelf? Doorzaam liet een groot onderzoek doen. Een interview met directeur Chantal Huinder.

Chantal Huinder

Vandaag onthult Doorzaam een rapport, gebaseerd op een uitgebreid onderzoek onder bijna 3.000 uitzendkrachten. Deze enquête geeft inzicht in hun ervaringen: hoeveel aandacht krijgen ze van hun uitzendwerkgevers en/of opdrachtgevers voor de veiligheid van hun werkomstandigheden, hun fysieke en mentale welzijn, en hun loopbaankansen?

“Uit ons onderzoek blijkt dat het gemiddeld behoorlijk goed gaat,” vertelt Chantal Huinder, directeur van Doorzaam.

Sinds de coronacrisis is de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten prominenter op de agenda komen te staan. De krappe arbeidsmarkt draagt hier ook aan bij. Uitzendorganisaties tonen meer openheid en besteden meer aandacht aan dit onderwerp. De cijfers tonen positieve ontwikkelingen en we kijken vol vertrouwen naar een voortdurende stijgende lijn in de komende jaren. Dit kunnen we alleen bereiken door nauwe samenwerkingen binnen de uitzendbranche, vakbonden en andere partners aan te blijven gaan en uit te breiden.”

Het startpunt: Een goed gesprek

“Aandacht voor duurzame inzetbaarheid begint met een goed gesprek tussen uitzendkracht en contactpersoon van de uitzendorganisatie,” benadrukt Huinder. “Doorzaam biedt informatie, trainingen en individuele begeleiding aan uitzendorganisaties en uitzendkrachten. We verstrekken bijvoorbeeld Scholingsvouchers die naar eigen keuze van de uitzendkracht kunnen worden besteed of bieden Hulp bij Geldzaken of een training Minder stress, meer energie. Indien een uitzendbureau het onderwerp belangrijk vindt, maar zelf niet de middelen heeft, kunnen wij het volledige begeleidingstraject van de uitzendkracht(en) op ons nemen zoals in ons Ontwikkelbudget.”

Diverse doelgroep: Een blik op leeftijd en herkomst

“Het onderzoek omvat de gehele populatie uitzendkrachten in Nederland,” legt Huinder uit. “De deelnemers zijn op verschillende manieren benaderd, inclusief Engelstalige en Poolstalige versies van de vragenlijst. De enquêterespons is representatief voor de hele populatie uitzendkrachten per herkomstgroep. Opvallend is dat de helft van de uitzendkrachten in de sectoren transport en logistiek werkzaam is, waarbij dit percentage onder anderstalige uitzendkrachten nog hoger ligt.”

Ontdek de resultaten

Het onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en de resultaten zijn samengevat in een overzichtelijke infographic

Stimuleren van groei: Het belang van opleiding

“We wilden de ervaringen van uitzendkrachten belichten op het gebied van vitaliteit, veiligheid en vaardigheid, en in hoeverre zij hierin worden ondersteund door hun uitzendwerkgevers en opdrachtgevers,” verklaart Huinder. “De meerderheid van de respondenten heeft een opleiding genoten voor het huidige werk. Uit het onderzoek blijkt dat er al aandacht is voor duurzame inzetbaarheid, met de nadruk op vaardigheid, veiligheid en vitaliteit op de werkvloer. Opvallend is dat slechts 50% van de respondenten aangeeft een gesprek te hebben gehad met hun uitzendorganisatie over hun loopbaan. Hoewel dit een positieve stap is, streven wij ernaar dat minstens 75 tot 80% van alle uitzendkrachten dergelijke gesprekken voert. Om dit te bereiken, zullen we dit onderwerp nog breder onder de aandacht brengen.”

Bekendheid mogelijkheden voor betaalde opleiding

“41% van de uitzendkrachten heeft een opleiding gevolgd tijdens de uitzendperiode. Bij Doorzaam zien wij zelf ook een stijging van het aantal uitzendkrachten dat opleidingen volgt. In een eerdere onderzoek lag dit percentage op een derde,” verklaart Chantal Huinder. “Toch blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de uitzendkrachten nog niet weet dat zij kans maken op een betaalde opleiding en dat zij daarvoor bij hun uitzendorganisatie kunnen aankloppen of direct bij Doorzaam. Ook hier liggen mooie kansen die we gezamenlijk op kunnen pakken.”

Focus op gezondheid en veiligheid

“Onze enquêteresultaten laten zien dat 30% van de uitzendkrachten een gesprek voert over hun gezondheid; hoe staan ze er financieel, fysiek en mentaal voor, zo blijkt uit het rapport,” merkt Huinder op. “Dit percentage zou naar ons idee hoger mogen liggen, gezien de noodzaak om deze basis op orde te hebben. Daarnaast beschikken wij over diverse mogelijkheden zoals Budgetcoaching en training naar ander werk. Het waarborgen van voldoende werkuren door uitzendorganisaties blijft een aandachtspunt. Gemiddeld een kwart geeft aan niet genoeg uren te maken om rond te kunnen komen.”
Vanuit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de uitzendkrachten ervaart dat ze voldoende informatie ontvangen over de veiligheidsregels en dat de opdrachtgever er alles aan doet om veilig te kunnen werken. Wel ontvangen sommige uitzendkrachten beschermingsmiddelen die van mindere kwaliteit zijn dan van vaste medewerkers.

Optimistisch over werkkansen

“Uit het onderzoek blijkt dat uitzendkrachten optimistisch zijn over hun werktoekomst,” deelt Huinder. “Dit optimisme kan worden toegeschreven aan het huidige arbeidsmarktklimaat.” De meerderheid verwacht ook bij de huidige uitzendorganisatie aan het werk te kunnen blijven.

Verbetering in aandacht voor diverse doelgroepen

“Anderstalige uitzendkrachten ervaren iets minder aandacht voor hun gezondheid, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden,” legt Huinder uit. “Desondanks zijn we tevreden met deze resultaten, hoewel we erkennen dat er nog ruimte is voor verbetering. We werken eraan om ons aanbod beter af te stemmen op deze groep, bijvoorbeeld door het aanbieden van regelingen in meerdere talen.”

Startpunt voor verandering: Het gesprek

“Wanneer uitzendkrachten in gesprek gaan met hun werkgever over hun duurzame inzetbaarheid, vergroot dat hun bewustzijn en motivatie,” benadrukt Huinder. “Dat blijkt uit de enquête. Het helpt hen bij hun motivatie om de eerste stappen te zetten voor de verbetering van hun mentale of fysieke conditie en het vertrouwen in hun werkmogelijkheden op langere termijn. Des te meer reden om juist dat gesprek aan te gaan.”

Samen op weg naar een betere toekomst

“Er is veel om tevreden over te zijn maar ook om aan te werken,” concludeert Huinder. “Begin het gesprek en integreer duurzame inzetbaarheid geleidelijk in de organisatie. Samen kunnen we het verschil maken voor onze uitzendkrachten en ons gemeenschappelijke doel verwezenlijken: elke uitzendkracht vitaal, veilig en vaardig aan het werk. Nu en in de toekomst!”

Durf klein te dromen om ver te komen

Noot van de redactie: Dit doet me denken aan het plantje dat ik ontving tijdens het inspirerende Doorzaam-congres op 10 november jl. Het plantje symboliseert de kracht van aandacht en zorg. Doorzaam moedigt aan om klein te beginnen en stap voor stap vooruitgang te boeken. Met interviews als deze kunnen we het bewustzijn rond duurzame inzetbaarheid vergroten. Het begint allemaal met aandacht en bewustzijn.

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact