Skip to content

Minimumuurloon, niet leuker én niet makkelijker

Minimumuurloon, niet leuker én niet makkelijker

Minimumuurloon, niet leuker én niet makkelijker

Er is een wetsvoorstel in de maak om te komen tot een minimumuurloon. Dat lijkt heel handig, maar ik heb er vraagtekens bij.

Huidige situatie
Om een uurloon te bepalen moet het loon uit de diverse cao’s, wat vaak een week- of maandloon is, teruggerekend worden naar een uurloon. Wat het lastig maakt is dat goed gekeken moet worden wat de normale arbeidsduur is, om op basis daarvan het juiste uurloon uit te rekenen.
Bij veel cao’s loopt de normale arbeidsduur uiteen van grofweg 36-38 uur per week.

Een uitzondering daarop zijn vaak de inloopschalen en leerlingschalen. Daarbij zijn de lonen nogal eens gebaseerd op het ‘gewone’ minimumloon, op basis van 40 uur per week.

Het wetsvoorstel
Volgens het wetsvoorstel, wat tot en met 31 mei 2017 ter consultatie ligt en waarop iedereen zijn of haar mening kan geven, komt er een wettelijk minimum UURloon, wat nu nog niet bestaat. In de voorgestelde situatie wordt het minimumuurloon berekend op basis van een normale arbeidsduur van 37,4 uur per week. Simpel gezegd: stel dat het minimumloon op weekbasis nu € 374,- zou zijn, wordt het minimumuurloon € 10,-.

Volgens het wetsvoorstel wordt het minimumloon op deze manier eerlijker en beter handhaafbaar. Daar zet ik grote vraagtekens bij.

Cao’s 40 uur
Stel dat een cao een normale arbeidsduur kent van 40 uur per week, althans voor de inloop- en leerlingschalen. Door het minimumuurloon te baseren op 37,4 uur en niet op 40 uur per week, stijgt voor deze groep mensen de loonkosten met 7%. Daar komt nog bovenop dat voor de categorie jonger dan 23 jaar het minimumloon sowieso opgetrokken wordt. Of dit in het belang is van de mensen waarvan het belangrijk is dat ze ervaring kunnen opdoen en er vooral geïnvesteerd kan worden in begeleiding en opleiding is maar de vraag. Ik denk dat op deze manier de mensen die minder kansrijk zijn veel sneller langs de zijlijn komen te staan.

Cao’s 36 uur
Als een cao een normale arbeidsduur kent van bijvoorbeeld 36 uur per week gebeurt er iets heel anders. Even teruggrijpend naar het rekenvoorbeeld hiervoor: als het minimumloon op weekbasis € 374,- is en het minimumloon per uur wordt op basis daarvan € 10,-, dan zou het betekenen dat voor iemand met een werkweek van 36 uur, het weekloon uitkomt op 36x € 10,- = € 360,-. Omdat het minimumloon in dit rekenvoorbeeld € 374,- per week is, zal er voor deze categorie mensen een hoger uurloon vastgesteld moeten worden, namelijk € 374,- / 36 uur per week = € 10,39 per uur. Dus van een uniform minimumuurloon zal nooit sprake zijn.

Vereenvoudiging?
Te stellen dat dit leidt tot een vereenvoudiging en een simpelere handhaving is onzin. Voor cao’s met minder dan 37,4 uur per week is het minimumuurloon niet toepasbaar, of het moet zijn dat het nu geldende minimum week/maandloon wordt afgeschaft en vervangen door dit nieuwe minimumuurloon, wat ik mij niet voor kan stellen. Het zou namelijk betekenen dat de betrokken werknemers per saldo minder gaan verdienen.

Het cao-oerwoud
Als de overheid zich hard wil maken voor uniformering en vereenvoudiging, dan zou het beter zijn als er een kwaliteitskeurmerk ontstaat voor cao’s. Hierin kan bijvoorbeeld aangegeven worden dat in een cao naast maand/weeklonen ook uurlonen opgenomen moeten worden en dat ADV op een uniforme manier berekend wordt. Het is natuurlijk belangrijk dat cao-partijen alle ruimte houden om te onderhandelen zoals ze willen.
Het voldoen aan een soort ‘NEN-norm’ voor cao’s kan gekoppeld worden aan de Algemeen Verbindend Verklaring. Om in aanmerking te komen voor een AVV, moet de cao aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Henk Geurtsen henk.geurtsen@flex-experts.nl
Partner Flex-Experts

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact