Skip to content

Krantenbezorger en Deliveroo-rider, zoek verschillen

Krantenbezorger en Deliveroo-rider, zoek verschillen

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft op 10 juli 2018 een uitspraak gedaan over de vraag of krantenbezorgers werkzaam bij Persgroep, werkzaam zijn geweest op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een opdrachtovereenkomst. Welke betekenis heeft dit arrest voor de rechtspositie van de Deliveroo-rider?

Wat was de situatie bij de krantenbezorgers van de Persgroep?
De krantenbezorgers hebben met de rechtsvoorganger van de Persgroep een overeenkomst van opdracht gesloten. De opdracht bestond uit het (doen) (na) bezorgen van dagbladen of andere producten op door de opdrachtgever aangegeven adressen. De bezorgopdrachten inzake ochtendkranten dienen door de week vóór 7.00 uur te zijn beëindigd. De krantenbezorgers waren niet verplicht de opdrachten persoonlijk te verrichten en konden zich voor eigen rekening door anderen laten vervangen, dan wel laten bijstaan. Ook moesten de krantenbezorgers zelf voor vervanging zorgen als ze ziek waren of op vakantie gingen. De krantenbezorgers hebben vervolgens conform de voornoemde afspraken arbeid verricht. Achteraf claimen de krantenbezorgers dat ze een arbeidsovereenkomst hadden met de Persgroep in plaats van een opdrachtovereenkomst.

Wat is het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam?
Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een opdrachtovereenkomst. De overwegingen hierbij luiden als volgt:

I. Wat hebben partijen bedoeld toen ze de overeenkomst van opdracht hebben gesloten.

Het Gerechtshof legt dit uit aan de hand van de volgende feiten en omstandigheden.

 1. In de overeenkomsten tussen de krantenbezorgers en de Persgroep is expliciet vermeld dat het gaat om overeenkomsten van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW.
 2. Partijen hebben schriftelijk vastgelegd dat ze met het aangaan van de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om een arbeidsovereenkomst te sluiten.
 3. Bij het aangaan van de rechtsverhouding stond volgens het Gerechtshof voorop dat de krantenbezorgers betaald werk zochten en dat zij op dat moment weinig belang hadden gehecht aan de aard van de rechtsverhouding die zij op het punt stonden aan te gaan. Het is aannemelijk dat ze achteraf de voorkeur hadden voor een arbeidsovereenkomst.
 4. Of partijen bij het aangaan van de overeenkomsten van opdracht al dan niet uitgebreid hebben gesproken over de aard van de overeenkomsten en de gevolgen ervan voor de krantenbezorgers, dan wel dat zij dit al dan niet begrepen uit de tekst van de overeenkomsten, is niet van doorslaggevend belang bij het vaststellen van de partijbedoeling.

II. Op welke wijze hebben partijen uitvoering gegeven aan de overeenkomst van opdracht?

 1. De werkzaamheden van de krantenbezorgers zijn zodanig eenvoudig van aard dat specifieke instructies van de Persgroep niet nodig zijn. Voor het bestaan van een gezagsverhouding is niet vereist dat daadwerkelijk aanwijzingen en instructies over de werkinhoud worden gegeven, voldoende is dat dergelijke aanwijzingen kúnnen worden gegeven. Niet blijkt dat de Persgroep werkinstructies heeft kunnen geven die wijzen op een gezagsverhouding. Het Gerechtshof laat doorschemeren dat de navolgende punten daarbij een rol kunnen spelen: voorschriften over kleding, wijze van vervoer of overige gedragsregels.
 2. De krantenbezorgers hebben zich altijd mogen laten vervangen zonder dat zij daarvoor toestemming van de Persgroep hoefden. De vrijheid om zich al dan niet, in welke mate en (in principe) door wie dan ook te laten vervangen is vrij ruim. Er gelden wel beperkingen, zo dient een vervanger tijdig bij de Persgroep te worden aangemeld, maar deze meldplicht is slechts gericht op het voorkomen dat de Persgroep in strijd handelt met de Wet Arbeid Vreemdelingen of de Arbeidstijdenwet.
 3. Het bezorgen van kranten geschiedt van oudsher op basis van een overeenkomst van opdracht, waarbij het in de praktijk veelvuldig voorkomt dat de bezorger zich voor kortere of langere tijd laat vervangen.
 4. Het gaat om arbeid van een tot enkele uren per dag en bij ziekte dienen de krantenbezorgers zelf voor vervanging te zorgen.
  Wat is de betekenis van dit arrest voor de Deliveroo-rider?

De krantenbezorgers van de Persgroep kunnen dit arrest bij Deliveroo(-riders) bezorgen. Het arrest van het Gerechtshof kan namelijk relevant zijn voor de bepaling van de rechtspositie en de rechtsverhouding tussen de Deliveroo-rider en Deliveroo. Enkele elementen uit het arrest van de krantenbezorgers zijn relevant voor de Deliveroo-rider:

 • Net als bij de krantenbezorgers sluiten Deliveroo en de Deliveroo-rider een overeenkomst van opdracht en sluiten ze een arbeidsovereenkomst uit.
 • Het gaat om vrij eenvoudig werk waarbij geen specifieke instructies nodig zijn. Als je kan fietsen, kun je een rider zijn.
 • De Deliveroo-rider kan de opdracht weigeren.
 • De Deliveroo-rider houdt 100% van zijn fooi.
 • De Deliveroo-rider zorgt voor zijn fiets.
 • Er is weinig contact met Deliveroo zelf. Alles gebeurt via een app.
 • De Deliveroo-rider is niet verplicht om Deliveroo kleding te dragen of de kit te gebruiken. Ook het gebruik van de Deliveroo rugzak is niet verplicht.
 • De Deliveroo-rider bepaalt zelf waar hij op rijdt; de fiets, scooter of brommer.
 • Ook bij de Deliveroo-rider gaat het vaak om werken van enkele uren per dag.

Als de voornoemde lijst naast het arrest van het Gerechtshof Amsterdam wordt neergelegd, zijn er veel gelijkenissen tussen de krantenbezorger van de Persgroep en de Deliveroo-rider. Kans bestaat dat met dit arrest in het achterhoofd de Deliveroo-rider niet werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst.

Het interessante aan Deliveroo is dat zij op hun website schrijven: “Wij willen de manier waarop mensen eten veranderen.” Sinds 18 juli 2018 heeft Deliveroo in Amsterdam een nieuw concept gelanceerd, Editions. Hier zijn geen gasten, geen bedienend personeel, maar wel een stuk of drie keukens met sterrenchefs en een batterij fietskoeriers. Bij Editions koken chefs van bestaande restaurants op bestelling in een externe keuken. Zo zijn ze even weg uit hun eigen habitat. Deliveroo heeft niet alleen de manier waarop mensen eten en koken veranderd, maar naar mijn mening ook de manier waarop mensen werken. Alhoewel, met ouderwets werken is niets mis, vooral als het bij de concurrent blijft, toch?

Hendarin Mouselli, VRF Advocaten

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact